Provozní podmínky

1. 1. 2021

Tyto podmínky platí pro pronájem Cvak Studia. Rezervací studia potvrzujete seznámení se s provozními podmínkami a souhlasíte s dodržováním provozního řádu studia.

I. Definicie

V těchto podmínkách mají následující výrazy následující význam

„Provozovatel“ – Odpovědná osoba za provoz Cvak Studia (Denisa Szynkaruková)

„Asistent“ – Dočasně pověřená osoba provozovatelem

„Zákazník/Klient“ – Jakákoli osoba, firma nebo společnost, která si prostory studia pronajala, zaměstnanec takové osoby, firmy nebo společnosti.

„Zařízení/Vybavení“ – Zahrnuje veškeré příslušenství, osvětlení, techniku a další materiály, které se nacházejí v prostorách studia.

„Studio/Cvak Studio“ – Prostor, kde jsou poskytovány služby a zařízení.

„Areál“ – Vnitroblok před studiem

II. Všeobecné podmínky

Tyto podmínky stanovují vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem a nelze je měnit jinak než písemně. Veškeré podrobnosti o službách Cvak Studia a sazbách jsou uvedeny na webových stránkách a rezervačním formuláři Studia.

Zákazník je povinen informovat Provozovatele, zda požaduje, aby Provozovatel (za příplatek) byl na místě a pomohl s vybavením, osvětlením atd. během rezervace. Bez těchto informací se bude předpokládat, že si je zákazník jistý a je kompetentní používat Studio bez pomoci, bezpečně a profesionálně. Provozovatel nebo jim Pověřená osoba (Asistent) dorazí 10 minut před časem rezervace a Studio zpřístupní Zákazníkovi. Pokud se Zákazník s rezervací opozdí o více než 30 minut, rezervace propadne a zaměstnanec již nebude na místě.

III. Rezervace studia

 1. Studio lze dočasně rezervovat telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím rezervačního formuláře a rezervace by měla být potvrzena (e-mailem nebo telefonicky) do 24 hodin od předběžné rezervace. Při pronájmu 10-12 hodin/den, bude Zákazník povinen zaplatit plnou částku poplatku za pronájem jako potvrzení rezervace předem.
 2. Zákazník musí dodržovat všechna pravidla, která upravují používání Studia a veškerého vybavení a služeb, ať už jsou uložena Provozovatelem nebo jakýmkoli statutárním orgánem nebo místním úřadem.
 3. Studio je k dispozici pro výhradní použití Zákazníkem uvedeným v rezervaci (a jeho stranu) a Zákazníkovi není dovoleno dále uzavírat a pronajímat nebo jinak povolit užívání Studio třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Ten, kdo si rezervuje Studio, se zavazuje seznámit ostatní účastníky focení/natáčení s těmito podmínkami.
 4. Maximální povolená kapacita studia je 10 lidí. Při počtu osob 7 a více je cena navýšená o 20%.
 5. Nejsou povoleny žádné úpravy Studia bez souhlasu Provozovatele Studia a na konci doby pronájmu musí být Studio odevzdáno ve stejném stavu, v jakém bylo na začátku doby pronájmu. Veškeré náklady Provozovatele vzniklé v důsledku porušení této podmínky hradí Zákazník.
 6. Studio je dodáváno čisté na začátku doby pronájmu a veškeré náklady na malování, opravy a údržbu tohoto stavu hradí Zákazník. Provozovatel musí být Zákazníkem upozorněn na začátku doby pronájmu, pokud je jakýkoli aspekt stavu Studia nepřijatelný. Pokud takové oznámení není poskytnuto, bude Studio určeno jako přijatelné pro použití Zákazníkem.
 7. Zákazník musí zahrnout čas na uklízení a uvedení Studia a jeho okolí, do původního stavu v rámci rezervovaných hodin, aby se zabránilo poplatkům za přesčasy.
 8. Během užívání pronájmu Studia musí být úroveň hluku udržována na rozumné úrovni, včetně Areálu. Žádáme Klienty, aby při užívání Studia brali ohled na ostatní obyvatele a sousedy.
 9. Ve Studiu nejsou povolena žádná zvířata (kromě vodících psů), bez souhlasu Provozovatele.
 10. Ve Studiu není dovoleno kouřit. Kouření je povoleno v Areálu pouze na vyznačených místech.
 11. Ve Studiu a Areálu je přísný zákaz užívání omamných a psychotropních látek, včetně CBD a jiných variant kanabinoidu.
 12. Nejsou tolerovány žádné nezákonné činnosti a kdokoli, kdo nedodržuje předpisy, bude požádán, aby odešel, nebo bude přivolána policie.
 13. Studio je vybaveno kamerovým systémem a snímky se zaznamenávají za účelem prevence kriminality a bezpečnosti zaměstnanců a mohou být také uloženy, aby bylo možné uplatnit nárok na náhradu jakýchkoli škod vzniklých během rezervace.

IV. Pronájem vybavení a služeb

 1. Veškeré Vybavení a služby předáva Provozovatel zcela na riziko Zákazníka. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu na majetku, rekvizitách nebo vybavení, které jí bylo svěřeno. Zákazník je odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo poškození Zařízení nebo Studia způsobené nebo vyplývající z jeho používání Zákazníkem nebo jakoukoli osobou, které Zákazník umožnil do Studia přístup.
 2. Veškeré vybavení dodávané Zákazníkovi je v dobrém stavu. Pokud je stav Zařízení nepřijatelný, je Zákazník povinen bezodkladně informovat Provozovatele na začátku  pronájmu.
 3. Provozovatel nebude za žádných okolností odpovědný za za ztrátu nebo poškození majetku Zákazníka-
 4. Zákazník nesmí bez písemného souhlasu Provozovatele:
  1. Vynést Zařízení z prostor Studia; nebo
   1. jakýmkoli způsobem upravovat nebo měnit Zařízení; ani
   2. používat zařízení způsobem, který nedoporučuje výrobce; ani
   3. umožnit nebo trpět používání Zařízení jakýmkoli neškoleným nebo neoprávněným personálem;
 5. Dobu pronájmu Studia nelze prodloužit jinak než se souhlasem Provozovatele.
 6. Na konci doby pronájmu musí být zařízení v dobrém stavu a vráceno na své původní místo.

V. Platby a další poplatky

 1. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, budou všechny transakce vypořádány jednou z uvedených možností:
  1. Hotově před začátkem nebo na konci doby pronájmu. (Faktura vám bude zaslána na váš email.)
  2. Bankovním převodem na základě faktury s dobou splatností 7 dní.
 2. U plateb po splatnosti budou účtovány úroky z prodlení ve výši 15% za týden nebo jejich část.
 3. Doba pronájmu začíná okamžikem, kdy začíná dohodnutá doba pronájmu (s přítomností Zákazníka nebo bez něj) a končí okamžikem, kdy je Studio odevzdáno zpět Provozovateli nebo Asistentovi. Provozovatel bude účtovat další hodiny pronájmu za hodinovou sazbu. Poplatky za přesčas jsou stanoveny na 400,- CZK za hodinu, pokud není předem dohodnuto jinak.
 4. Veškeré další vybavení, služby, personál nebo úpravy budou účtovány a uhrazeny zákazníkem.
 5. Na konci doby pronájmu může být Zákazníkovi podle uvážení Provozovatele účtován poplatek za poškození a zničení zařízení, příslušenství, interiéru a veškerého dalšího majetku Provozovatele. Zákazník nese plnou hmotnou odpovědnost a zavazuje se uhradit škodu ve výši tržní hodnoty.
 6. V den pronájmu může být vyžadována záloha na případné škody. Jakmile bude zařízení a podmínky Studia v daný den zkontrolováno, bude vám váš vklad vrácen. Tato záloha bude minimálně 5 000,- CZK v závislosti na typu focení/natáčení a celkovém počtu osob zapojených do focení/natáčení.
 7. Provozovatel si může účtovat po dohodě se Zákazníkem tzv. „Commercial Rate“, v případě větších a nákladnějších produkcí.
 8. Pokud Zákazník požádá Provozovatele o služby Asistenta, cena za každou započatou hodinu je stanovena na 500,- CZK.
 9. Provozovatel není plátce DPH.

VI. Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel nenese odpovědnost vůči Zákazníkovi za jakoukoli odpovědnost za škody způsobené ztrátou nebo za jakoukoli následnou ztrátu (včetně ušlého zisku), ať už v důsledku nebo v souvislosti s některým z následujících případů:

  1. jakékoli poškození nebo ztráta majetku Zákazníkem nebo dalšími osobami, kterými umožní Zázknik vstup do Studia.
  2. jakékoli zastavení nebo porucha zařízení a Zařízení poskytovaných ve Studiu nebo jakéhokoli jiného Zařízení dodaného Zákazníkovi Provozovatelem.
  3. za smrt nebo zranění způsobené kterémukoli zákazníkovi nebo osob, kterým Zákazník dovolil vstoupit do Studia způsobené použitím Studia nebo jakéhokoli zařízení, pokud taková smrt nebo zranění nelze přímo přičíst nedbalosti Provozovatele.
  4. za jakékoli pokuty a / právní náklady vzniklé Provozovateli nebo Zákazníkovi za jakoukoli činnost spojenou s pronájmem studia nebo vybavení.

Provozovatel nemůže nést odpovědnost za ztrátu nebo poškození jakéhokoli zařízení nebo osobního majetku Zákazníka. Cokoli, co zbylo ve Studio, bude zlikvidováno nebo dáno charitě, pokud si Zákazník na základě výzvy Provozovatele tento majetek do 24 hodin nevyzvedne. Žádné pojištění související s Klientem nebude kryto žádným pojištěním od Provozovatele.

VII. Odškodnění

 1. Zákazník musí zajistit, aby měl v době používání uzavřeno své vlastní veřejné pojištění odpovědnosti pro všechny osoby ve Studiu, které kryje jakoukoli nehodu, úraz nebo smrt.

VIII. Nezletilí

 1. Zákazník musí zajistit, aby všechny nezletilé osoby mladší 18 let byly vždy doprovázeny doprovodem nebo měli písemné povolení od rodičů nebo svých zákonných zástupců, k fotografování nebo natáčení ve Studiu.

IX. Přeložení rezervace a zrušení

 1. Všechny změny nebo zrušení rezervace jsou možné maximálně 48 hodin před datem rezervace, nebo dohodou mezi Provozovazelem a Zákazníkem;
 2. V případě zrušení nebo přeložení rezervace méně než 24 hodin bude Zákazníkovi účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny nájemného.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo přerušit rezervaci bez udání důvodu. V takovém případě bude Zákazník o zrušení informován mailem nebo telefonicky.

X. Ukončení

 1. Provozovatel může souhrnně ukončit jakoukoli nájemní smlouvu se Zákazníkem v případě, že dojde k jakékoli (ale nejen) následující události:
  1. pokud Zákazník je v prodlení s platbou předchozího nájemného, nebo
  2. Zpoždění 30 a více minut od zahájení rezervace Zákazníkem bude považováno za „nedostavení se na místo“ a rezervace bude ukončena. V tomto případě bude Zákazníkovy účtován poplatek ve výši 100% z celkové ceny rezervace nájemného. V případě platby předem nebude vydána žádná refundace.
  3. Provozovatel může ukončit jakoukoli rezervaci nebo nájemní smlouvu, pokud se zjistí, že zákazník porušuje kteroukoli z podmínek.